Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2022) για το υποέργο α/α 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (MIS 5107688), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με:

Εκτιμώμενη Αξία: 686.250,00€.

Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 549.000,00 Ευρώ

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00€.

Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (Π. 7395/4269/ΠOΛ. 302/5.11.87 A.Y.O., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24.8.92).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και β) τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού 1/2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010266278 2022-03-24.

1.            Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους Καρυές Άθω ΤΚ, 63 086, Ελλάδα, τηλ. +30 2377023253, email: athosdigimet@gmail.com, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://pantokrator.gr

2.            Κωδικός NUTS / Τόπος εκτέλεσης των εργασιών:  EL52 / Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Άγιον Όρος

3.            Αντικείμενο της Σύμβασης / Κωδικοί CPV: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, CPV  72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων,  CPV 80531200-7 Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης.

4.            Πρόσβαση στα έγγραφα:

- στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  http://pantokrator.gr/proskliseis.htm

- στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr

5.            Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και επιπλέον: (i) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και (ii) ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα  Άρθρα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της Διακήρυξης.

6.            Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.

7.            Ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 24/03/2022, (αριθμός αναφοράς ΕΕ 2022/S 059-153580).

8.            Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της Αναθέτουσας Αρχής : 24-03-2022, ημέρα Πέμπτη

9.            Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03.05.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00

10.         Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  06.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

11.         Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του ν.4412/2016.

12.         Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 156533

13.         Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εννιά μήνες (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14.         Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών / ΜΑΘΡΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ13810000)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» της Πράξης: «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2161/09.12.2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- ΕΥΔΕ –ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5107688.   Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω τροποποίησης της αρχικής σύμβασης  (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα, με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 ν.4412/16, παρ. 4.7 της παρούσας διακήρυξης) , δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και συγκεκριμένα της ΣΑ με κωδ. Ε1381 και κωδ. Πράξης  MIS 5107688  (κωδ. Ενάριθμου: 2021ΣΕ13810000), εφόσον κριθεί ότι αυτή αγορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του έργου (Α.Π2161/09.12.2021) όπως αυτή εκάστοτε ισχύσει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από Εθνικούς Πόρους.

15.         Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δέκα έξι  (16) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Συνημμένα έγγραφα:

banners
 
Προσκλήσεις