1. Γενική Άποψη
 
2. Καθολικό

 3. Πύργος
 
 

3. ΠύργοςὉ μεγάλος ὀχυρωματικός Πύργος. 14ος αἰ.

῾Ο μεγαλοπρεπής Πύργος τῆς Μονῆς, κτισμένος στό βορειοδυτικό τμῆμα τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος, ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο μοναστηριακό πύργο τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους καί εἶναι κτιτορικό κτίσμα, ἀφοῦ χρονολογεῖται τήν ἐποχή ἱδρύσεως τῆς Μονῆς. ῾Η ἀρχική μορφή του παρέμεινε σχεδόν ἀναλλοίωτη ὥς τίς μέρες μας, μέ ἐλάχιστες μεταγενέστερες ἐπεμβάσεις, ὅπως ἡ τελευταία ζώνη καί οἱ ἐπάλξεις, πού χρονολογοῦνται στίς ἀρχές τῆς Τουρκοκρατίας.

῾Ο Πύργος ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά ὀρόφους, στούς ὁποίους ἀνέρχεται ὁ ἐπισκέπτης μέσω στενῆς κοχλιοειδοῦς κλίμακος, καί διακρίνεται γιά τούς ἐντυπωσιακούς ἐσωτερικούς χώρους του, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται σήμερα κυρίως γιά τή στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης καί τοῦ Κειμηλιοφυλακίου τῆς Μονῆς. Εἰδικότερα, σέ δύο ὑπογείους ὀρόφους βρίσκονται ἀποθηκευμένα διάφορα ξύλινα, μαρμάρινα ἤ πέτρινα ἀντικείμενα (τέμπλα, ἐπιστύλια, θωράκια, ὑπέρθυρα, κιονόκρανα κ.ἄ.) ἀπό διαφορετικές χρονικές περιόδους, τά ὁποῖα χρήζουν συντηρήσεως. Στόν πρῶτο ὄροφο φυλάσσονται ἀποθηκευμένα ἀντικείμενα μικροτεχνίας καί λαϊκῆς τέχνης, τά ὁποῖα, μετά τόν καθαρισμό τους, πρόκειται νά ἐκτεθοῦν στόν ἴδιο χῶρο. Στόν δεύτερο ὄροφο στεγάζεται ἡ Βιβλιοθήκη, τήν ὁποία ἀπαρτίζουν τά ἑκατοντάδες χειρόγραφα καί τά χιλιάδες παλαίτυπα καί νεότερα ἔντυπα βιβλία, καθώς καί τά ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου τῆς Μονῆς. Στόν τρίτο καί τέταρτο ὄροφο στεγάζεται τό Σκευοφυλάκιο τῆς Μονῆς, ὅπου ἐκτίθενται πολύτιμα κειμήλια τῆς Μονῆς, φορητές εἰκόνες, ἱερά σκεύη καί ἄμφια, πολύτιμοι κώδικες, ἀντικείμενα μικροτεχνίας κ.ἄ., χρονολογούμενα ἀπό τόν 7ο ἕως καί τόν 19ο αἰώνα.

Τέλος, στόν πέμπτο ὄροφο στεγάζεται τό παρεκκλήσιο τῆς ᾿Αναλήψεως, καθώς καί τό εἰκονοφυλάκιο τῆς Μονῆς, στό ὁποῖο φυλάσσονται περισσότερες ἀπό ἑπτακόσιες φορητές εἰκόνες, μία ἀπό τίς σημαντικότερες συλλογές ὄχι μόνον στό ῞Αγιον ῎Ορος, ἀλλά καί στόν ἑλλαδικό χῶρο, οἱ ὁποῖες χρονολογοῦνται ἀπό τό 14ο αἰώνα ὥς τίς μέρες μας.

῾Ο Πύργος ἀνακαινίσθηκε ἐξ ὁλοκλήρου τό ἔτος 1995, μετά τήν ἐγκατάσταση τῆς νέας ἀδελφότητας, χάρη στήν εὐγενῆ χορηγία τοῦ κ. Προδρόμου ᾿Εμφιετζόγλου, προέδρου τῆς ἑταιρείας «Μηχανική», ὅπως μαρτυρεῖται καί στήν ἀνακαινιστική ἐπιγραφή πού τοποθετήθηκε παραπλεύρως τῆς εἰσόδου του:

Δυστυχῶς, ὁ Πύργος ἐμφάνισε σοβαρά προβλήματα στεγανότητας, γι᾿ αὐτό καί κρίθηκε ἀπαραίτητη ἡ ἐπένδυσή του μέ ἐπίχρισμα τοποθετημένο ἐπάνω σέ εἰδικό σκελετό, ὥστε ἡ ἐπέμβαση σ᾿ αὐτόν νά εἶναι ἀναστρέψιμη. Οἱ ἐργασίες ὁλοκληρώθηκαν τό ἔτος 2000.Ἄποψη τοῦ ἀνακαινισμένου Σκευοφυλακίου στόν Πύργο τῆς Μονῆς.